Algemene voorwaarden

Om behandelingen en diensten door Blossom Care zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Blossom Care een aantal voorwaarden. Bij het indienen van een aanvraag, het maken van een afspraak of reservering, gaat Blossom Care er vanuit dat er kennis is genomen van onderstaande voorwaarden en deze akkoord zijn.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Algemene voorwaarden van Blossom Care gevestigd en kantoorhoudende op Bosstraat 68, 3766AH Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder 87228203 inschrijvingsnummer.

 1. Deze voorwaarden worden via de website van Blossom Care (http://www.Blossom Care.nl/algemene-voorwaarden) en via e-mail gecommuniceerd en wordt op verzoek schriftelijk toegezonden via de post.
 2. Elke rechtsbetrekking tussen Blossom Care en de behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Blossom Care worden gegeven, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ”Cliënt”, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Blossom Care en Cliënt, tenzij door Blossom Care uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
 5. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als Cliënt door het enkele feit van je opdracht.

ARTIKEL 2 AANVRAGEN

 1. Aanvragen voor Diensten geschieden via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch en geschieden op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand nadat de aanbetaling voor een reservering van de Cliënt is ontvangen door Blossom Care en/of door de schriftelijke bevestiging van de Dienst door Blossom Care. Deze bevestiging vindt per email plaats.
 2. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanvraag voor een Dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Blossom Care zal zich te allen tijde inspannen de Dienst naar beste kunnen uit te voeren. Blossom Care is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Cliënt beoogde.
 2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Blossom Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Blossom Care worden verstrekt.
 3. Blossom Care is gerechtigd bij de uitvoering van de Dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Blossom Care de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Blossom Care zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico.

ARTIKEL 4 MASSAGE

 1. Blossom Care zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 2. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Blossom Care zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Blossom Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Blossom Care worden verstrekt.
 4. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Blossom Care en dit wordt andersom ook verwacht van Cliënt.
 5. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Blossom Care als Cliënt een vanzelfsprekendheid.
 6. Blossom Care behoudt zich het recht om Cliënten te adviseren elders de gewenste Diensten af te nemen en Cliënten te weigeren.

ARTIKEL 5 WIJZIGING & ANNULERING DOOR BLOSSOM CARE

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Blossom Care te allen tijde de mogelijkheid de Dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van ziekte van Ingrid Den Oude en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Blossom Care noodzakelijk zijn.
 2. In geval van wijziging e/o annulering door Blossom Care, zal Cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde Dienst of naar een passend alternatief worden gezocht.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Blossom Care gerechtigd de Dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de Dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Blossom Care redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte, overlijden van een naaste en extreme weersomstandigheden.
 2. In het geval dat de Dienst wordt geannuleerd is het bepaalde in artikel 5 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 7 WIJZIGING & ANNULERING DOOR CLIENT

 1. Annulering is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk. Bij annulering van de reservering voor massage tot 48 uur voor aanvang van de afspraak, worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang van de afspraak, wordt de helft (50%) van de behandelkosten in rekening gebracht. Vanaf minder dan 24 uur voor de afgesproken datum wordt geen restitutie gedaan. Met uitzondering van overmacht bij de Cliënt zoals bijvoorbeeld koorts, ontstekingen, opname in het ziekenhuis.

ARTIKEL 8 BETALING

 1. Kosten voor éénmalige behandelingen dienen binnen 24 uur na afloop van de behandeling via pinbetaling, betaalverzoek of contant te worden voldaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 2. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na datum van uitgifte. Hierna vervalt het recht tot Dienst voor Cliënt, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 3. Blossom Care behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

ARTIKEL 9 KOSTEN BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN

 1. Indien Cliënt niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is Cliënt in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 24 uur is betaald stuurt Blossom Care Cliënt eerste kosteloze aanmaning, met een verzoek om alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Blossom Care het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvangt Cliënt een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.
 2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen is Cliënt wettelijk verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot € 2.500,- betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van € 40,
 3. Wanneer Cliënt na de tweede aanmaning nog steeds nalatig is het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Blossom Care haar vordering op Cliënt overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Blossom Care moeten worden gemaakt voor rekening van de Cliënt, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJK-HEID

 1. Blossom Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Cliënt gedurende de Dienst.
 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Blossom Care, is Blossom Care op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan Dienst.
 3. Aansprakelijkheid van Blossom Care voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Blossom Care uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de Dienst waarmee de schade een verband heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Blossom Care is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Blossom Care in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOMS-RECHTEN

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de aan Cliënt ter beschikking gestelde materialen, de website en Instagrampagina van Blossom Care berusten bij Blossom Care. Het is Cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blossom Care.
 2. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een Dienst door Blossom Care is uitdrukkelijk verboden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij aanvraag voor een Dienst worden de persoonsgegevens van Cliënt gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

ARTIKEL 13 BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Blossom Care behoudt zich het recht voor Cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Dienst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van Blossom Care en Cliënt, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN

 1. Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Blossom Care is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Blossom Care is gevestigd.